Hello, Register or Log-in

Categories

  • Hebrew Karaoke - Songs of Israel (L'Shir B'Kachol V'Lavan)  - DVD
    Hebrew Karaoke - Songs of Israel (L'Shir B'Kachol V'Lavan)  - DVD

Hebrew Karaoke - Songs of Israel (L'Shir B'Kachol V'Lavan) - DVD

0

Here is what you've been waiting for! Karaoke in HEBREW! Now you can sing along with all of your favorite Israeli Hebrew songs for hours and hours of fun, for you, and your family and friends.

Process Time (business days): 3
SKU : 14101
Sorry - product is . please contact us for info.
MSRP: $29.95
Sale price: $19.95

 1)Machor Haskatim Hayffim - Elokim Natan Li B’Matana, B’Coffee Etzel Barta, Shir Ahava <br>Yashon (Anita VChoan), Ein Medina LAhava

2) Machzor Tumballikah - Tumballikah, Shoshana Shoshana, Vneah Hen Efshar, Tuchal <br>HaMtpachat, Yelditi Mushya, Hapenaginon, Savta B’negev, Maluchut HaChermon.

3) Machzor Lakut Tzayiot - Shalvah, Bau Iyti El HaGigal, Achar Haskyah B’Seda, Yeshna Banot, Kacha Stam, Yah Mshalit, Horah HaAchzot, Shiur, Shel Tanchan, Chaskah, KeshAyah Gadol, Prachim B’Kana, Mul Jar Sinai, Ravuti HaHistora Chozaret, Machar.

4) MachorHorah - Rad Halayah, Zemer Leach, Mula Asimenu Bar, Ysh Li Gan, Kol HaKvod, BShannah Habah, El HaDerech, HaDerech Arucha, Beleh HaYadeim, Sevuini

5) Machorat Ruk Yisrali - Sasa Esrah Mulah LNoar, Leshnatut Lefamim, Mari Lu, Simanim, Yeled Rah, L’Gur Eito, Dam Cham.

6) Machzoret Shiri Ahavah - Eifo At Ahuvah, Erev Kacho Amuk, Shigulit, Tapuach VTamarim, HAtemunah Shbalum.

7) Machzoret HaNoar - Shirat Hanoar, Chultza Kachola, Kovah Shel Kash, Maniah, Hyerukah, Byam Laven, He Tavo Pigemah, Chayil Perush, K’shmadruch Tzchak, Hayitah Tzirah B’Kinaret, Tea V’Orez Yesh B’Sin.

8) Machzoret Takumah Vhaeflah - Hameflim, Sheu Tziona Nesh VDegel, Shir Boker, Poh B’Erezt Chemdah Avot, Shir Hanemel, HaEmuni Yom Yavo.

9) Machzoret Chaddudut - Yeshamu Shaymim, Elah Chamda Lebee, VFezrata, Esya Eyni, Kal B’Kodesh Chziitcha, Vhar Eyeimu, Yisrael Yisrael, Od Avinu Chai, Sisu at Yerushalim, Yeverach.

10) Machzoret Yam Techoni - Hop hop, Geborah Ngendrat, Shiru Li Gitara, Sepor Ahava, Ehal Ehal.

  • Language: Hebrew
  • Genre: Karaoke
  • Media: PAL (EUR) DVD
  • Number of songs: 10