Hello, Register or Log-in

Categories

  • Israeli Musicals Collection 3 CD set
    Israeli Musicals Collection 3 CD set

Israeli Musicals Collection 3 CD set

No Longer Available
0

Classic Israeli Musical included in this set are

Earma Lah Dos

Bustan Sepharadi,

and Ish Chassid Hayah.

Process Time (business days): 3
SKU : 13709
Sorry - product is No Longer Available. please contact us for info.
MSRP: $55.95
Sale price: $39.95

These three CDs can be your to enjoy for many hours of listen pleasure! 3 CDs in this pack

 

 

 
Disc 1 – Earma Lah Dos1) Petecha Valss Melyah2) Chlat Adom3) Gesher Kolenkar4) Hastikah Medaberat5) Hameartzim6) Dedu7) Hakesef Mestgeh At Haadom8) Hamak Hametperak9) Earma Lah Dos10) Bata Hakalah11) Im Terzeh Chaim Tovim12) Kun-Tiki13) Kerem14) Chag Hamolad
 
Disc 2 - Bustan Sefardi1) Shatu Shatiti2) Hismin3) Adon Haslachot4) Ponztah5) Lebi Kvar Met6) Morinkah7) Tozr Meshalo Achlnu8) At Yefa Meod9) Nani, Nani10) Alta, Alta11) Levad12) Oy Sah Sah13) Lah Bolsehay14) Hamavdeil
 
Disc -3 Ish Chassid Hayah1) Nigun Pitcah2) Ish Chassid Hiyah3) Nigun Hachatunah4) Karvanah Shel Isha5) Yar Yar6) Hamashan Bshabbat7) Avrahamlah Hamelad8) Sachu Shel HaBal Shem Tov9) Meyan Olam Habah10) Haazvut Rak Latepshim11) Moto Shel HaBal Shem Tov12) HaRav Shlemkah Vtabat13) Zemer Line14) Tefilah Lshalom15) Mechtav Lrebbe