Hello, Register or Log-in

Categories

  • Israeli Poems Bundle
    Israeli Poems Bundle

Israeli Poems Bundle

No Longer Available
0
Enjoy the unique tune of some Israeli classics! Included in this bundle are Yochanan Zari, Natan Alteroman, and Alexander Pen. All of these favorites can be enjoyed today!3 CDs in this bundle
Process Time (business days): 3
SKU : 13699
Sorry - product is No Longer Available. please contact us for info.
MSRP: $55.95
Sale price: $39.95

Yochanan Zari Songs
HaAsof
1) Em Rock Tavo BChamesh
2) Echad Gavosh Vshnim Ketanim
3) Shim Hahad
4) Gan Haskamim
5) Haimyonim Yazu
6) Efo Hamasor Poh
7) Me Shcholam
8) Shim Hakator
9) Kochav Htazfon
10) Hemsech Bachot
11) Tapuach Zehav
12) Le Vlach
13) Lo Rotzim Tovot
14) Mendalvom
15) Haselah Haedom
16) Dun Parntzoku
17) Hashaon Hakatanot Shel Laylah
18) Kol Orlogin
Natan Alteroman Songs
Magash Hakesef
1) Shir Hasandler
2) Lenom Vtzlackat
3) Rina
4) Kalneot
5) Tofaldenu Shel Nasim
6) Tango Tel Aviv
7) Shuk HaMizut
8) Tarick LeTzaltel Pamim
9) Shim Hakorkus
10) Aliplet
11) Ahvi Shardan
12) Bakol Zot Yesh Bah Mashu
13) Ayah
14) Shir Hasafnim
15) Kontztenah Vgetarah
16) Havdalah Al Chomerku
17) Purshpetei
18) Shir Hayain
19) Etzion Gever
20) Shir Arush
21) Laylah Layah
22) Magash Hakesef
Alexander Pen songs
1) Baldah Al Meshurr
2) Al Arbah
3) Nomi Domi
4) Lmedbar Shanu
5) Mechtav Lisha Meshlv Am HaShir havu Banim

6) Bmetztilim Uvtapuchim
7) Ahuvah Li
8) Shir Hashchor
9) Vidui
10) Dvar Haem
11) Vidui
12) Moledet
13) Kinerat
14) Moledet Chadashah
15) Memud Lkroah At Shem Haor
16) Ani shifra Bat Emi
17) HaShemesh
18) Adama Admati
19) Shiru Shel Zeych
20) Eimi
21) Mamek Lgevorah
22) Suru Meni
23) Lo Ani Hu Eish (Zuhi Cohen)
24) Lo Ani Hu Eish (Alexander Pen
25) Lo Ani Hu Eish (Lior Yanni)