Hello, Register or Log-in

Categories

Sholsit HaGesher HaYirakon V

No Longer Available
0

Enjoy the classic tunes of Sholsit HaGesher HaYirakon and Eric Einstein. These three CDs are filled with vintage music of Israeli past. Listen up for this music!3 Cds in this pack

Process Time (business days): 3
SKU : 13702
Sorry - product is No Longer Available. please contact us for info.
MSRP: $55.95
Sale price: $39.95

Disc 1- Sholsit HaGesher HaYirakon – B’Tanchnit Ahavat Rishonah1) Al Tavri Levah
2) Laylah Bchof achziv
3) Aylit Ahuvim
4) Efo Haprachim
5) Bsum Hamakom
6) Em Rak Tavoi Bchamesh
7) Ahavah Puliyah Habinyan
8) Keshaor Dolek
9) Sarnadah Lecha
10) Ten lgemor Melah
11) Tapoach Zehav
12) Ezeh Yom Yafe
13) Hatzruf Hayashan
14) OtachDisc 2 -Eric Einstein
Shar Beshvacha
1) Halayah Hazeh
2) Orah
3) Shachah Efor
4) Havtacha Shtavoi
5) Kacha Nefradim
6) Miriam
7) El Tefchi Yeldah
8) Kamah Meshamam Poh bshcunah
9) Eretz Haleva
10) Kipah Adumah
11) Mozar
12) Hageshem Metufaf
Disc 3- Sholsit HaGesher HaYirakon – Hatanchnit hachasahda
1) Siman Shata Tzir
2) Kcholah Kcholam
3) Ahava Bremazim
4) Stav Shahava
5) Hair Bafor
6) Shir Oleh
7) Al Tekasi – Zeh Lo Ashon
8) Krov Harel
9) Chasman
10) Hakol Beglal Ahava
11) Lkovdecha
12) Hakave Hazeh
13) Georgia Alabama, Mississippi"